00052161

Name: Gottesmutter von Korsun / russ. Ikone

Bildsignatur: 2-R42-X1-1750-10

Beschreibung:

Ikonenmalerei, russisch, 18. Jahrhundert.-Gottesmutter von Korsun.-Frankfurt, Privatsammlung.

En

De