00004595

Name: Carl Friedrich Gauß / Pastell

Bildsignatur: 1-G7-A1812

Beschreibung:

Gauß, Carl Friedrich Mathematiker und Astronom, Braunschweig 30.4.1777-Göttingen 23.2.1855.-Porträt.-Pastell. Göttingen, Universität.

En

De