00096561

Name: Scharmützel mit finnischen Schmugglern

Bildsignatur: 2-R10-S2-1853

Beschreibung:

Recht: Schmuggel.-“Scharmützel mit finnischen Schmugglern”.-Gemälde, 1853, von Wassili Grigorjewitsch Chudjakow (1826-1871).

En

De