00089725

Name: Bildnis der Fürstin E.D.Golizyn

Bildsignatur: 1RD-406-A1759

Beschreibung:

Golizyn (Galizyn), E.D. Fürstin-“Bildnis der Fürstin E.D.Golizyn”.-Gemälde, 1759, von Louis Michel van Loo (1707-1771).

En

De